Stel direct een vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

  In dit formulier wordt gevraagd om persoonsgegevens. Nadat op de knop verzenden wordt gedrukt, worden de ingevulde gegevens gemaild naar Jack, Joost en Maarten. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult, worden geen andere gegevens toegevoegd.

  050 – 311 17 17

  Voor direct contact belt u met bovenstaand telefoonnummer van Waack.

  Bel mij terug

  Wij staan u graag te woord! Vul gegevens in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

   050 – 311 17 17

   Voor direct contact belt u met bovenstaand telefoonnummer van Waack.

   Privacyverklaring

   Wij verwerken mogelijk persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

   Waack is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   Contactgegevens
   Maarten Moes – Waack Accountants / Lage der A 33 te Groningen / 050 – 311 17 17 / maarten.moes@waack.nl.

   Te verwerken persoonsgegevens
   Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

   • Naam, adres en woonplaats;
   • E-mailadres;
   • Telefoonnummer;
   • Functie;
   • Werkervaring (bij bijvoorbeeld een sollicitatie);
   • Geboortedatum (leeftijd) en -plaats;
   • Geslacht;
   • Kopie identiteitsbewijs;
   • Burgerservicenummer (alleen indien nodig);
   • Pasfoto (alleen indien strikt nodig of gewenst, bijvoorbeeld voor personeelsdossier);
   • Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
   • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen (voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
   • Bankrekeningnummer.

   Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
   Waack verwerkt persoonsgegevens zodat wij de met u overeen gekomen diensten kunnen leveren. Hierbij moeten wij voldoen aan wet- en regelgeving en de eisen gesteld door de beroepsorganisaties waarbij wij zijn aangesloten (NBA, RB en NOREA). Een voorbeeld hiervan is om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming.

   Bewaartermijn
   Waack bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit de beroepsorganisaties (NBA, RB en NOREA).

    

   Delen van persoonsgegevens met derden
   Waack verkoopt geen persoonsgegevens van cliënten aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliënt hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. Waack blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen (bv. salarisadministratie).

   In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n).

   De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

   Website
   Wij maken geen gebruik van cookies, analytics of tracking pixels. Je internetgedrag wordt niet door ons geanalyseerd.

   Op onze site staat een contactformulier. In dit formulier wordt gevraagd om persoonsgegevens zodat wij in contact kunnen treden. Nadat op de knop verzenden wordt gedrukt, worden de ingevulde gegevens gemaild naar Jack, Joost en Maarten. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult, worden geen andere gegevens toegevoegd.

   Uw rechten
   U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

   Incidenten met persoonsgegevens
   Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

   Beveiliging
   Waack zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

   Klachten
   Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

   Eenmanszaak, VOF of BV

   Waack is met name gericht op het MKB en ondersteunt de klant op fiscaal en financieel vlak. Wij hebben ervaring opgedaan binnen bijna alle branches en met nagenoeg alle voorkomende administratieve software.

   Lees meer

   Medisch ondernemers

   Er is een grote hoeveelheid regels en vaak zijn er voordelen voor u te behalen die onze fiscalist zo kan opnoemen. Klanten van Waack mogen van ons verwachten dat wij ze wijzen op de mogelijkheden die er binnen de belastingwetgeving zijn.

   Lees meer

   Stichting of vereniging

   Waack kan de jaarrekening voor u samenstellen of controleren. Naast controle en advies kunnen wij u ondersteunen met administratieve dienstverlening. Zowel vanuit ons kantoor als bij u ter plaatse.

   Lees meer

   Weten of wij u van dienst kunnen zijn?
   Neem contact op

   Groningen (hoofdlocatie)

   Lage der A 33
   9718 BL Groningen
   050 – 311 17 17
   info@waack.nl