Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Iedere organisatie met medewerkers die meer dan 40 uur per week arbeid verrichten, dient een RI&E te hebben. Uitgezonderd zijn ZZP-ers zonder personeel. De verplichting komt voort uit de Arbo-wet of de Arbeidsomstandighedenwet 1998. In artikel 5 van de wet staat de eis om uw bedrijfsrisico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden te inventariseren. Als de risico’s in kaart zijn gebracht dan dient er plan van aanpak te worden opgesteld hoe risico’s te elimineren of indien niet mogelijk te beheersen of verlagen. De arbeidsinspectie controleert dit actief. Het niet hebben van RI&E is een beboetbaar feit.

RI&E Toetsing

Voor organisaties met meer dan 25 medewerkers dient de RI&E door erkende gecertificeerde Arbo-deskundige te worden getoetst . Dit kan een Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist zijn. De toetsing bestaat uit een beoordeling of de risico’s afdoende zijn afgedekt en worden beheerst. Waack kan de toetsing voor u verzorgen.

RI&E en Arbomanagement

Indien uw organisatie een managementsysteem voor arbeidsomstandigheden heeft, dan biedt de RI&E een goed uitgangspunt om uw risico’s te beheersen en continue te verminderen. Binnen Arbomanagement worden actief risico’s op ongevallen en ziekteverzuim beheerst. Het voordeel van een Arbomanagement systeem is dat u inzicht krijgt in uw risico’s, (bijna) ongevallen en verzuim.

Met een Arbomanagementsysteem zoals bijvoorbeeld VCA of OHSAS 18001, kunt u een vermoeden hebben dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke Arbo eisen. Door middel van certificatie van uw systeem kunt u aantonen dat deze voldoet aan de gestelde eisen. Arbomanagement is tevens een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

RI&E door Waack

Waack kan samen met uw medewerkers een Risico Inventarisatie en Evaluatie opstellen. Wij doen dit door middel van een bedrijfsbezoek en waar nodig gaan wij ook uw projectlocaties bezoeken. Wij analyseren uw bedrijfsprocessen en stellen vast  welke arbo-eisen er van toepassing zijn.

Nadat de risico’s geïnventariseerd wordt er tezamen met de cliënt  een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de risico’s te elimineren. Indien een risico niet te elimineren is zal er bepaald worden hoe een risico actief verlaagd of beheerst kan worden. Dit wordt vastgelegd in een Plan van Aanpak. Wij zoeken tezamen met uw organisatie de meest hanteerbare oplossing voor uw risicobeheersing.

Wanneer u interesse heeft in bovenstaande diensten kunt u contact opnemen met Waack Organisatieadviseurs.

Wilt u meer zicht op uw Arbo risico's?


Linkedin Profiel Waack