Ondernemingsraad en arbeidsomstandigheden

Een ondernemingsraad heeft een grote rol voor een organisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden. Arbeidsomstandighedenregelgeving voor een organisatie regelt de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers. Een taak van de ondernemingsraad is toezicht op de uitvoering van de arbeidsomstandighedenregelgeving.

Waack en een Ondernemingsraad

De adviseurs van Waack kunnen de leden van de ondernemingsraad (OR) of van veiligheid en gezondheidscommissie van de OR bijstaan met deskundigheid op het gebied van arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad heeft het recht om deskundige bijstand in te roepen.  De organisatieadviseurs van Waack kunnen deze deskundigheid leveren met betrekking tot de complexe regelgeving van arbeidsomstandigheden.

Waack Academy en Arbeidsomstandigheden

Het opleidingsinstituut van Waack is de Waack Academy. Wij bieden specialistische opleidingen aan op het gebied van arbeidsomstandigheden. Deze opleidingen zijn specifiek gericht op ondernemingsraden of veiligheid en gezondheidscommissies als afgevaardigden van de OR. Omdat alle organisaties verschillend zijn, baseren wij de opleidingen op de relevante (risicovolle) processen van een organisatie.

Instemmingsrecht Arbeidsomstandigheden

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor alle besluitvorming op het gebied van arbeidsomstandigheden. Instemmingsrecht betekent dat  organisatie bij  te nemen besluiten vooraf de ondernemingsraad moet laten instemmen met deze besluiten. Dit geldt overigens voor  alle besluiten betreffende medewerkers zoals beloning, verzuim, arbeidstijden en arbeidsomstandigheden.

Ondernemingsraad en de Risico Inventarisatie en Evaluatie

Elke organisatie heeft de wettelijke verplichting een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. De verplichting komt voort uit artikel 5 van de arbeidsomstandighedenwet. De risico inventarisatie dient te worden uitgevoerd voor alle bedrijfsprocessen. Om de volledigheid van de RI&E te waarborgen dient de ondernemingsraad te worden geraadpleegd. De ondernemingraad moet zorg dragen dat de belangen op het gebied van veiligheid en gezondheid van de medewerkers is afgedekt. Dit houdt in dat een ondernemingsraad alle aspecten van de RI&E moet toetsen op diepgang en volledigheid. De ondernemingsraad dient formeel de Risico Inventarisatie en Evaluatie goed te keuren.

Ondernemingsraad en Plan van Aanpak

Onderdeel van de RI&E is een plan van aanpak. In het plan van aanpak staan de knelpunten welke voortkomen uit de RI&E beschreven. Het is een wettelijke verplichting voor  organisaties om risico’s voor veiligheid en gezondheid van medewerkers  te elimineren, wanneer dat  niet mogelijk is dient het risico zo laag mogelijk te worden gemaakt. Dit  proces wordt beheerst in het plan van aanpak. De bewaking van de implementatie van dit plan van aanpak ligt primair bij de werkgever.

 

 

 

Heeft u voldoende aandacht voor de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie?


Linkedin Profiel Waack