Gebruiksbesluit

Voorheen had elke gemeente haar eigen bouwverordeningen, in deze bouwordeningen stonden de eisen ten aanzien van het brandveilig gebruik van gebouwen opgenomen. Al enkele jaren zijn landelijk uniforme regelgevingen opgesteld ten aanzien van het brandveilig gebruik van een gebouw. Dit is het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (gebruiksbesluit) geworden. In dit gebruiksbesluit worden eisen gesteld om brand tegen te gaan, brand te beheersen en personen een gebouw te laten ontvluchten. Voorheen hadden bepaalde bouwwerken een gebruiksvergunning nodig, dit is nu een omgevingsvergunning of gebruiksmelding geworden.

Omgevingsvergunning voor brandveiligheid

Uw organisatie heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik indien uw bouwwerk gebruikt wordt voor:

 • Nachtverblijf > 10 personen;
 • Dagverblijf kinderen (<12 jaar) of gehandicapten >10 personen;

Gebruiksmelding

Voor het in gebruik hebben van bouwwerken met meer dan 50 personen dient u een melding te doen aan het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dit uw gemeente.

Inhoud gebruiksbesluit

In het gebruiksbesluit komen eisen voor om een bouwwerk brandveilig te gebruiken. Voor bouwkundige brandveiligheideisen is het gebruiksbesluit niet van toepassing. De volgende gebruiksaspecten komen voort uit het gebruiksbesluit:

 • Onderhoud van brandveiligheidsvoorzieningen;
 • Onderhoud van blusmiddelen;
 • Onderhoud en inspectie van brandbeveiligingsinstallatie;
 • Ontruimingsplan en ontruimingsoefening;
 • Ontruimingstekeningen;
 • Vluchtwegen en nooddeuren;
 • Vluchtwegaanduiding en gevaarpictogrammen;

In het gebruiksbesluit komen ook eisen naar voren die  vanuit de Arbowet worden geëist.

Waack en het gebruiksbesluit

De adviseurs van Waack kunnen ondersteuning bieden op het gebied van brandveiligheid en het gebruiksbesluit. Wij bieden u de volgende dienstverlening aan om te voldoen aan het gebruiksbesluit:

 • Inspecties van bouwwerken volgens het gebruiksbesluit;
 • Beheer van Omgevingsvergunningen;
 • Ontruimingsplannen volgens NEN 8112 opstellen;
 • Ontruimingsoefeningen en registratie hiervan;
 • Ontruimingstekeningen opstellen;

Waack Academy

Voor het gebruiksbesluit biedt de Waack Academy een opleiding aan. De opleiding ‘Inleiding in het gebruiksbesluit’ geeft inzicht in de eisen aan een bouwwerk voor brandveilig gebruik. In de opleiding wordt aan de hand van regelgeving en middels praktische oefeningen personen gekwalificeerd.

Bij interesse voor bovengenoemde diensten of opleidingen kunt  u contact opnemen met Waack Organisatieadviseurs.

 

Wilt u meer informatie over het gebruiksbesluit?


Linkedin Profiel Waack