ISO 17025 Kwaliteitsmanagement

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 nl is de norm voor algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria. In deze norm zijn eisen aan de organisatie en de uitvoering van beproevingen en kalibraties vastgelegd. De ISO 17025 norm garandeert de opdrachtgever van een kalibratie of beproeving de volgende aspecten:

 • Deskundigheid van de organisatie;
 • Onafhankelijkheid van de organisatie;
 • Herleidbaarheid en reproduceerbaarheid van de beproeving of kalibratie;
 • Bekwaamheid van de medewerkers;
 • Deugdelijke en betrouwbare rapportage.

ISO 17025 stelt eisen aan  de organisatie en technische eisen aan de werkzaamheden van het laboratorium.

De norm is door een accreditatie organisatie zoals de 'Nederlandse Raad van Accreditatie' te accrediteren. Met een accreditatiecertificaat kunt u aan uw belanghebbenden communiceren dat uw werkzaamheden voldoen aan de norm en dat de rapportage met de juiste onderbouwing is afgegeven.

ISO 17025 Nulmeting

Waack start doorgaans met een nulmeting. In de nulmeting stellen wij vast waar u staat ten opzichte van de eisen zoals gesteld door de ISO 17025 norm. Wij inventariseren in de nulmeting welke processen op het gebied van kalibraties of beproevingen u heeft. Daarmee stellen wij de scope vast voor uw organisatie. We inventariseren de  normen of regelgeving  die in uw organisatie worden gebruikt om beproevingen of kalibraties uit te voeren in uw laboratorium. Aan het einde van de nulmeting ontvangt u een heldere rapportage zodat u weet  waar eventuele verbeteringen zijn te realiseren  ten opzichte van de norm.

ISO 17025 Ontwikkeling kwaliteitssysteem

Om een solide systeem voor uw organisatie te ontwikkelen, dat toegespitst is op uw werkzaamheden, wordt tezamen met uw organisatie een projectplan opgesteld. In het plan worden de processen binnen uw laboratorium beschreven.

Bij de ontwikkeling van een ISO 17025 kwaliteitssysteem wordt direct rekening gehouden met de behoefte van de organisatie en wordt er veel aandacht geschonken aan  de beheersbaarheid en het toekomstig onderhoud van het systeem. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande systemen en procedures.

Het  ISO 17025 kwaliteitssysteem dient uiteraard toegankelijk en begrijpelijk te zijn voor alle medewerkers.

De volgende documentatie dient voor het kwaliteitssysteem ontwikkeld worden:

 • Kwaliteitshandboek;
 • Kwaliteitsbeleid;
 • Procedures voor het lab;
 • Testprotocollen;
 • Testrapporten;
 • Overige formulieren.

ISO 17025 Implementatie

De implementatie van een ISO 17025 Kwaliteitssysteem begint met een introductie van de eisen aan uw organisatie.  Welke invloed heeft ISO 17025 op de werkzaamheden van uw laboratorium.

Samen met uw laboratorium management implementeren wij procedures voor de beheersing van de werkzaamheden, behoud van competenties van medewerkers en rapportagemethodes. Daarna worden de overige beheersingseisen geïmplementeerd in uw reguliere processen.  Met uw laboratorium medewerkers zullen wij de technische eisen vanuit de norm implementeren in hun standaard werkwijze.

Aan het einde van een implementatietraject voeren wij een pre-assessment uit of wij doen een pre-assessment in samenwerking met een accrediterende instelling. Als alle eisen van de norm ISO 17025 zijn geïmplementeerd kunt u overgaan tot een accreditatie assessment om uw certificaat te behalen.

ISO 17025 Interne audit

Jaarlijks dient uw ISO 17025 kwaliteitssysteem geheel te worden geauditeerd op effectiviteit en werkzaamheid.  In tegenstelling tot het assessment door een accreditatie-instelling, gaat een interne audit dieper en zal focussen op volledigheid.  In een interne audit dienen verbetermogelijkheden te worden gesignaleerd en afwijkingen met de norm ISO 17025.

Er worden eisen gesteld aan de onafhankelijkheid en deskundigheid van de interne auditor. Waack kan voor u een deel of de gehele interne audit uitvoeren. Waack heeft een gecertificeerde Lead Assessor voor de norm ISO 17025.

Ons opleidingsinstituut de Waack Academy kan uw medewerkers ook de kwalificatie verschaffen van ISO 17025 Interne Auditor.

Laat u informeren over de norm ISO 17025.


Linkedin Profiel Waack